วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

บุคลากร

(นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

(นายทวี  โพธิกุดไสย)
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา
(นางอัมพร  ปัจจุฐาเน)
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา

(นางเสาวนีย์  ชัยสิทธิ์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.ประวัติศาสตร์
(นายภาษิต  เจริญศรี)
ครู ชำนาญการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา